වර්ගය: ධර්ම දේශනා
Files:
mp3.pngපින සහ කුසලය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ2019-10-0645.64 MB