වර්ගය: දහම් පුස්තක
පිටුව 1 සම්පූර්ණ පිටු ගණන වන 3 න්
Files:
pdf.pngබෞද්ධයාගේ අත්පොත අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2017-05-101.82 MB
pdf.pngකර්ම විපාක රිදීයගම සුද්ධාම්මවංශ හිමි2017-05-101.26 MB
pdf.pngඅභිධර්ම මාර්ගය අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-062.01 MB
pdf.pngඅභිධර්මයේ මූලික කරුණු අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-061.24 MB
pdf.pngබෝධි පාක්ෂික ධර්ම අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-061.67 MB
pdf.pngබෝධි පූජාව අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-061.17 MB
pdf.pngබුද්ධ නීති සංග්‍රහය අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-061.97 MB
pdf.pngචත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-061.25 MB
pdf.pngචතුරාර්ය සත්‍යය අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-061.32 MB
pdf.pngධර්ම විනිශ්චය අති පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහා නායක හිමියන්2019-10-061.7 MB