•  
    සමාධිය

    සමාධිය

    අති පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන හිමියන් විසින් බෞද්ධයා රූපවාහිනී නාලිකාවේ 2012 ක් වූ ජූලි මස දෙවැනිදා...

    6 views