හැඳුනුම

ලිපිනය:
ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාමය,
යාගොඩමුල්ල,
කොටුගොඩ.
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 11 2294653 (පූජ්‍ය නිල්පනාගොඩ පියනන්ද හිමි)
ජංගම දුරකථන:
+94 71 2952989 (පූජ්‍ය නිල්පනාගොඩ පියනන්ද හිමි)

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

විවිධ තොරතුරු

විවිධ තොරතුරු:

මෙම අංක ඔස්සේද ඔබට අප සම්බන්ධ කර ගත හැක.

072-8054986
මංජුල කුමාර පතිරණ මයා
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය - නො. 363, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07

 

071-3783969
නිමන්ත පෙරේරා

ස්ථානය